RB Isol

aperçu des primes pour la flandre

Vloerisolatie6 €/m²
(R-waarde minstens 2 m²K/W)
> 4,5 cm = isolatieplaten (0,021 W/mK)
> 6 cm = gespoten PUR (0,028 W/mK)
> 10 cm = Iso-Bel 90 (0,050 W/mK)
Kruipkelderisolatie 6 €/m²
(R-waarde minstens 2 m²K/W)
> 4,5 cm = isolatieplaten (0,021 W/mK)
> 6 cm = gespoten PUR (0,028 W/mK)
Zoldervloerisolatie 6 €/m²
(R-waarde minstens 4,5 m²K/W)
> 9,5 cm = isolatieplaten (0,021 W/mK)
> 13 cm = gespoten PUR (0,028 W/mK)
> 22,5 cm = Iso-Bel 90 (0,050 W/mK)
Dakisolatie 6 €/m²
(R-waarde minstens 4,5 m²K/W)
> 9,5 cm = isolatieplaten (0,021 W/mK)
> 13 cm = gespoten PUR (0,028 W/mK)

aperçu des primes bruxelles

Vloerisolatie20 tot 30 €/m²
(R-waarde minstens 2 m²K/W)
> 4,5 cm = isolatieplaten (0,021 W/mK)
> 6 cm = gespoten PUR (0,028 W/mK)
> 10 cm = Iso-Bel 90 (0,050 W/mK)
Kruipkelderisolatie20 tot 30 €/m²
(R-waarde minstens 3,5 m²K/W)
> 7,5 cm = isolatieplaten (0,021 W/mK)
> 10 cm = gespoten PUR (0,028 W/mK)
Dakisolatie20 tot 40 €/m²
(R-waarde minstens 4 m²K/W)
> 8,5 cm = isolatieplaten (0,021 W/mK)
> 11,5 cm = gespoten PUR (0,028 W/mK)

aperçu des primes wallonnes

Vloerisolatie10 €/m² (tot 150 m²)
(R-waarde minstens 2 m²K/W)
> 4,5 cm = isolatieplaten (0,021 W/mK)
> 6 cm = gespoten PUR (0,028 W/mK)
> 10 cm = Iso-Bel 90 (0,050 W/mK)
Kruipkelderisolatie10 €/m²
(R-waarde minstens 3,5 m²K/W)
> 7,5 cm = isolatieplaten (0,021 W/mK)
> 10 cm = gespoten PUR (0,028 W/mK)
Dakisolatie
15 €/m²
(R-waarde minstens 4,5 m²K/W)
> 9,5 cm = isolatieplaten (0,021 W/mK)
> 13 cm = gespoten PUR (0,028 W/mK)